Spracovanie a ochrana osobných údajov

Vykonaním objednávky (www stránok, písomne, telefonicky, e-mailom, prostredníctvom SMS) dávate súhlas k tomu, aby vami uvedené osobné údaje boli spravované v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR), ďalej len "nariadenie", v rámci obchodnej činnosti spoločnosti KohaDesign, ZH Trading s.r.o., so sídlom Ladomerská Vieska 250, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51265842, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, Vložka číslo:  33284/S , správca Kohadesign, Komenského 391/5, 965 01 Žiar nad Hronom, ktorá sa týmto stáva správcom Vašich osobných údajov (ďalej len "správca").


Ďalším príjemcom Vašich osobných údajov môže byť zasielateľská spoločnosť a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Podľa špecifík Vašej objednávky to môžu napr. byť:

 • Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica 1


Zhromažďujeme len osobné údaje nevyhnutne nutné k úspešnému vybaveniu objednávky (doručenie zásielky). Ide o meno, priezvisko, adresu, e-mailový kontakt a mobilný telefón.

 • Vaše osobné údaje budú spracovávané počas doby trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, ďalej počas doby nutnej pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 • Vykonaním objednávky (uzatvorením kúpnej zmluvy) vzniká oprávnený záujem na spracovanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných oznámení. Odmietnutie zasielania obchodných informácií máte možnosť učiniť jednoduchým spôsobom kedykoľvek, a to kliknutím na príslušný odkaz v každom obchodnom oznámení alebo telefonicky na čísle uvedenom nižšie v kontaktných údajoch.
 • Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov (Zuzana Hanzelová).
 • Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 • Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov. Takéto požiadavky posielajte písomne na email uvedený nižšie v kontaktných údajoch.
 • Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie i plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu realizovať.

Kontaktné údaje správcu

 • KohaDesign, Komenského 391/5, 965 01 Žiar nad Hronom
 • e-mail: z.hanzelova@gmail.com
 • Tel.:+421 905 988 384


Súbory cookie


Za účelom zlepšenia Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná.